Razem dla Suwałk

Współpraca organizacji pozarządowych z lokalną władzą oraz administracją publiczną jest dobrowolna i zależy od wielu czynników, także od zwykłej chęci i zaufania. Biorąc pod uwagę potrzebę usprawnienia działania sektora publicznego oraz pozarządowego, wspierania inicjatyw społecznych oraz pełniejszego pokrycia pól społecznego zapotrzebowania na działanie do takiej współpracy może i powinno dochodzić. Gminne i powiatowe wspólnoty samorządowe gromadzą w sobie duże potencjały ludzkiej aktywności i przedsiębiorczości. Tworzące je społeczności lokalne to nie tylko pojedynczy mieszkańcy, ale także sieci wzajemnie powiązanych ze sobą grup, wspólnot i organizacji pozarządowych. Władze samorządowe, doceniając zaangażowanie mieszkańców oraz chęć ich społecznej aktywności, powinny potrafić ten potencjał uruchomić i wykorzystać dla dobra całej wspólnoty.

Miasto Suwałki od lat wspierające aktywność społeczną mieszkańców i ich organizacje, jako partner wraz ze stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w listopadzie 2013 r. rozpoczęło realizację nowego projektu wzmacniającego współpracę suwalskich organizacji pozarządowych i suwalskiego samorządu na rzecz rozwoju miasta. Stało się to możliwe dzięki wysokiej ocenie wspólnie przygotowanego projektu pod nazwą „Razem dla Suwałk”, który uzyskał pełne dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na terenie miasta Suwałki.

Projekt wprowadza kompleksowe rozwiązania ułatwiające udział obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących naszego miasta. Utworzona została Platforma Konsultacji Społecznych, dostępna na stronie internetowej www.konsultacje.suwalki.eu ułatwiająca mieszkańcom i organizacjom uzyskanie informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych poprzez dostęp do konsultowanych dokumentów, możliwość wyrażenia swego zdania oraz zapoznanie się z wynikami konsultacji itp. Organizowane są otwarte i moderowane spotkania dotyczące konsultowanych dokumentów, tak by także w ten sposób ułatwiać suwalczanom zapoznanie się z planami naszego samorządu. Nie mniej istotnym elementem jest również fakt stworzenia specjalnej strony dotyczącej organizacji pozarządowych, na której jest dostępna m.in. baza organizacji pozarządowych, ich wyszukiwarka, informacje związane z ich działalnością oraz ogłoszeniami o konkursach ofert, szkoleniach czy projektach. O tym, czym zajmują się organizacje pozarządowe w naszym mieście, dowiedzieć się można co miesiąc z „DwuTygodnika Suwalskiego”, gdzie są zamieszczone informacje poświęcone organizacjom pozarządowym oraz współpracy trzeciego sektora z administracją publiczną. Projekt wprowadził również nowe zasady wizualizacji i oznaczania lokali komunalnych, udostępnianych organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach oraz przedsięwzięć realizowanych przez suwalskie organizacje pozarządowe współfinansowanych przez miasto.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze oraz pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami, mogą korzystać ze specjalnych szkoleń, seminariów, doradztwa z zakresu księgowości, prawa, informatyki i marketingu oraz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, a także wizyt studyjnych, udziału w ogólnopolskich konferencjach i spotkaniach. Dzięki kampanii informacyjnej, mieszkańcy mogą poszerzyć swoją wiedzę o działalności społecznej naszych organizacji, a także być może poszerzyć grono ich członków lub założyć kolejne tego typu podmioty.

Jednym z elementów budowania współpracy sektora organizacji pozarządowych z administracją publiczną jest budowa federacji suwalskich organizacji pozarządowych jako gremium mającego reprezentować interesy trzeciego sektora w systemie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, tel./fax.: 87 565 02 58, e-mail: razemdlasuwalk@pryzmat.org.pl

Top