Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”, zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu CAS „Pryzmat”.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§5

Siedzibą Stowarzyszenie jest miasto Suwałki.

§6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Pracownikami stowarzyszenia mogą być jego członkowie.
3. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

§7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§8

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§9

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności:
1) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: sprawiedliwość, prawda, wolność, tolerancja i przyjaźń,
2) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety, seniorzy oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną,
3) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
4) upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne,
5) promowanie i wzmacnianie państwa prawa poprzez edukacje prawną i obywatelską,
6) upowszechnianie i wspieranie działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
7) upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego,
8) promocja i organizacja wolontariatu,
9) organizowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, zwierząt i zrównoważonego rozwoju,
10) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
11) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
12) działanie na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
13) wspieranie nauki, edukacji i wychowania,
14) promocja kultury i sztuki,
15) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
16) wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
17) wspomaganie obywateli w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
18) propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

§10

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności w na rzecz inicjatyw i organizacji działających w następujących obszarach: prawa człowieka, ochrona środowiska, oświata i wychowanie, kultura, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, profilaktyka.

§11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) przygotowywanie i prowadzenie programów tematycznych w zakresie realizacji swoich celów,
2) prowadzenie działalności wydawniczej, doradczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
3) prowadzenie działalności naukowej i badawczej,
4) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
5) organizowanie i prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa,
6) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
7) udzielanie wsparcia, w tym finansowego inicjatywom i organizacjom obywatelskim,
8) tworzenie placówek oświatowych, wychowawczych, naukowo-badawczych i socjalnych,
9) organizację praktyk, wolontariatu, staży i wymian międzynarodowych,
10) organizowanie działalności turystyczno-rekreacyjnej,
11) współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
12) gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych.

§13

Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy państwowej, samorządowej, placówkami oświaty i wychowania, kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§14

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych

§16

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§17

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zwierającej pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
3) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
4) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
5) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności Stowarzyszenia.
6. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) przyczyniania się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia
5) dbania o mienie Stowarzyszenia.

§18

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§19

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada czynnego oraz biernego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§20

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3) uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich w okresie dłuższym niż 6 miesięcy,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
5) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§21

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

§22

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 37 ust. 1 i 2.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania Członków.
4. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów

§23

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§24

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie uczestnicy, wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni pisemnie przez Zarząd na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny i umotywowany wniosek, co najmniej 1/4 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 37 ust. 1 i 2).
11. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§25

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) decydowanie w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
7) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§26

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3-7 członków. O konkretnej liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków w drodze głosowania.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, wybierany w głosowaniu bezpośrednim na Walnym Zebraniu Członków. Pozostałe funkcje w Zarządzie jak: sekretarz, skarbnik, wiceprezes przydziela Zarząd i ustala je według aktualnych potrzeb na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
8. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z jednym z członków Zarządu.

§27

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia, budżetu i preliminarzy,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich i zwolnień od tych składek,
6) podejmowanie decyzji w sprawach zaciągania zobowiązań,
7) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
8) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
9) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
11) ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
12) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
13) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
14) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
15) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§28

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

§29

1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

Komisja Rewizyjna

§30

1. Komisja rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia kompleksowe,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§32

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§33

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§35

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
3) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
4) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług
5) wpływy z działalności statutowej, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału
6) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Składki członkowskie powinny być opłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie Członków, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
3. Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Stowarzyszenia,
d) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

§36

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: Prezes – jednoosobowo lub dwóch spośród pozostałych członków Zarządu – łącznie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§37

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie Członków.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

O nas

Łączymy ludzi i pomagamy zmieniać świat na lepsze. Od 2003 roku z pasją i zaangażowaniem, pracujemy nad różnorodnymi projektami społecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi.

Kontakt

Stowarzyszenie PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
Tel.: 87 565 02 58 Tel.: +48 883 240 678NIP: 844 20 77 162Mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
© Stowarzyszenie Pryzmat | Polityka Prywatności
Zaprojektowanie i Wdrożenie: ZANAMER | Strony Internetowe dla NGO
cross-circle