Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy

Zawsze można zmienić swoje przeznaczenie.
Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!

W Polsce przemoc nadal jest jednym z najbardziej ukrytych i najmniej rozpoznanych przestępstw. Przemoc bywa uznawana za prywatną, wewnętrzną sprawę rodzinną, która w dużej wynika z powodów istniejących problemów z alkoholem, ale nie tylko. Większość spraw o stosowanie przemocy w rodzinie nigdy nie znajduje swojego finału w sądzie. Ze względu na tak zwaną znikomą szkodliwość społeczną, większość z nich bywa dość często umarzana. Dowody, które w innych sprawach stanowią podstawę do wszczęcia postępowania lub skierowania aktu oskarżenia, w przypadku przemocy wobec kobiet ze strony mężczyzn uznawane są za niewystarczające. Jeśli jednak udaje się doprowadzić do postawienia sprawcy przemocy przed sądem, zwykle zapada wyrok skazujący go na najniższy wymiar kary, najczęściej w zawieszeniu. Policjanci niechętnie interweniują w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. Kilka danych statystycznych odzwierciedla dokładnie skalę zjawiska: kobiety stanowią 99% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie, 80% spraw dotyczących przemocy w rodzinie jest umarzanych na szczeblu prokuratury, około 70% wyroków sądowych w sprawach o gwałt skazuje gwałcicieli na najniższy wymiar kary.

Przemoc to każde zamierzone i wykorzystujące przewagę sił zachowanie, które narusza prawa
i dobra osobiste drugiej osoby, powodując psychiczne lub fizyczne cierpienie i szkody.

Przemoc może przybierać różne formy:
– Przemoc fizyczna – bicie, kopanie, popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.;
– Przemoc psychiczna – straszenie zabójstwem, użyciem przemocy fizycznej, zabraniem dzieci, wyśmiewanie, upokarzanie, używanie wulgarnych słów, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, ograniczanie snu i pożywienia, itp.;
– Przemoc seksualna – zmuszanie do odbycia stosunku lub poddania się innym zachowaniom seksualnym, lub też wymuszanie współżycia w nieakceptowanej formie, itp.;
– Przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

JEŻELI
– Ty lub ktoś z Twojej rodziny czuje się ofiarą przemocy
– nie radzisz sobie ze stresem, strachem czy odpowiedzialnością
– masz poczucie dyskomfortu życiowego
– potrzebujesz mediacji w konfliktach rodzinnych
– nie wiesz, jakie przysługują Ci prawa

ZAPRASZAMY CIĘ!
na rozmowę z psychologiem i prawnikiem dotyczącą Twoich problemów.

POMOŻEMY CI!
– otrzymasz wsparcie i zrozumienie
– dowiesz się, jak możesz przeciwdziałać przemocy w swojej rodzinie
– rozwiniesz umiejętności związane z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach
– poznasz swoje prawa
– uzyskasz pomoc w napisaniu odpowiedniego pisma do sądu, urzędu czy instytucji

Nasza pomoc jest:
bezpłatna, poufna, bezstronna.

PUNKT WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Dyżur prawnika:
wtorek – środa: 14.00 – 15.00

Dyżur psychologa:
poniedziałek – wtorek: 14.00 – 15.00

Jeśli jesteś ofiarą, sprawcą lub świadkiem przemocy domowej, to pod tymi numerami telefonów uzyskasz pomoc:

Ogólnopolski Telefon Niebieska Linia:
płatny: (0 22) 666 00 60
od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00-18.00.
płatny pierwszy impuls: 0 801 1200 02
pon – sob: 10.00-22.00, nd i św: 10.00-16.00.

www.przelamprzemoc.pl
infolinia bezpłatna: 0 -800 200 001
pon. – pt. w godz. 8.00 –20.00

Policja: tel. 997
Policyjny telefon zaufania: (0 87) 564 12 60

W RAMACH PUNKTU:
A. Udzielamy kobietom bezstronnej i bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej oraz wspieramy je w rozwiązywaniu problemów (w razie zaistnienia takiej potrzeby wpieramy także zgłaszających się do nas mężczyzn).
Pomoc polega na budowaniu programów służących rozwiązywaniu problemów życiowych; pisaniu pism procesowych do różnych instytucji; udziale w rozprawach sądowych; asystowaniu pokrzywdzonym w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Pomoc przez nas udzielana nie ogranicza się do „suchej” porady prawnej, jest to być aktywny dialog z klientkami, tak aby w sposób kompleksowy podchodzić do problemu z jakim się do nas zwracają.
B. Upowszechniamy wiedzę o przysługujących prawach poprzez udzielanie informacji, prowadzenie szkoleń, organizację prelekcji i wydawnictwo materiałów informacyjnych.

Prawo chroni Ciebie i Twoich bliskich przed przemocą!
Przemoc jest przestępstwem!

Artykuł 207 Kodeksu Karnego
§1 Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2 Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§3 Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.

Inne wybrane przestępstwa z kodeksu karnego związane są z przemocą:
– Uszkodzenie ciała w zależności od ich charakteru (art. 156 lub 157 kk)
– Groźba karalna (art. 190 kk)
– Zmuszanie do określonego zachowania (art. 191 kk)
– Zgwałcenie (art. 197 kk)
– Naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 kk).

Co możesz zrobić?
Porady prawne – praktyczne wskazówki

• Przede wszystkim – powiedz NIE. Nie musisz doświadczać przemocy, nie musisz się bać, nie musisz być bezradna.
• Prawo jest po Twojej stronie. Sąd, Sąd Rodzinny, Prokuratura, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej mają prawny obowiązek Ci w tym pomóc.
• Zadbaj o swoje bezpieczeństwo – w chwili ataku zejdź z oczu sprawcy i znajdź bezpieczne miejsce, takie jak dom rodziców czy koleżanki albo schronisko dla ofiar przemocy, gdzie spokojnie zastanowisz się, co robić dalej.
• Zbieraj dowody: nagrywaj wydarzenia, w których sprawca używa wobec Ciebie przemocy, zachowaj zniszczone sprzęty, zrób zdjęcia mieszkania i swojego ciała.
• Porozmawiaj o tym z innymi – nie ukrywaj przed rodziną, sąsiadami i znajomymi, co się dzieje w Twoim domu – podczas procesu będą świadczyć na Twoją korzyść (jeśli trzeba, anonimowo).
• W przypadku pobicia lub zgwałcenia, jak najszybciej idź do lekarza i poproś o zaświadczenie o stanie zdrowia i obrażeniach, jakich doznałaś. Może to być lekarz pierwszego kontaktu. Możesz także zrobić obdukcję na własny koszt, u uprawnionego do tego lekarza. Jeżeli w ramach czynności procesowych prokuratura lub policja skieruje Cię na obdukcję lekarską, nie ponosisz jej kosztów.
• Wezwij policję albo poproś kogoś o jej wezwanie. Znęcanie się nad osobą najbliższą jest przestępstwem ściganym z urzędu. Jeśli Policja posiada informacje nasuwające przypuszczenie, że popełniono przestępstwo ma obowiązek wszczęcia postępowania sprawdzającego, a jeśli ma uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, ma obowiązek wszczęcia postępowania przygotowawczego.
• Nie czekaj! Złóż zawiadomienie o przestępstwie pisemnie lub ustnie do protokołu, w prokuraturze lub na policji.
• W przypadku przestępstwa ściganego na wniosek (np. zgwałcenia) do wszczęcia postępowania przygotowawczego niezbędny jest Twój wniosek o ściganie sprawcy.
• Zbieraj kopie, dowody złożenia wniosków, doniesień, potwierdzenia interwencji – wszystkie dokumenty, które powstają w Twoich kontaktach z policją lub prokuraturą.
• Jeśli zaczęłaś walczyć o ukaranie sprawcy i swoje bezpieczeństwo, bądź konsekwentna. Nie daj się przekonać, zastraszyć ani zaszantażować. O Twoich sprawach powinnaś decydować tylko Ty i nikt inny. Masz do tego prawo i potrafisz to zrobić.

Policjant ma obowiązek:
• zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa i niezbędnej pomocy, polegającej w szczególności na wezwaniu pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub zawiadomieniu innych instytucji, które mogą udzielić pomocy,
• ustalenia przebiegu zdarzenia, jego przyczyn i następstw,
• w razie potrzeby podjęcia innych niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia osób będących ofiarami przemocy włącznie z ewentualnym zastosowaniem wobec sprawców przemocy środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania,
• przeprowadzania ze sprawcą przemocy rozmowy, wezwania go do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego,
• w przypadkach nie cierpiących zwłoki, przeprowadzenia na miejscu zdarzenia czynności procesowych w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem,
• sporządzenia z interwencji notatki urzędowej (Niebieskiej Karty) – Karty A,
• przekazania ofierze Karty B – zawierającej informacje na temat jej praw, miejsce na opis zdarzenia oraz adresy i telefony lokalnych placówek i instytucji, w których można uzyskać pomoc,
• Dzielnicowy niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentacji z interwencji) ma obowiązek odwiedzić Cię. Następnie zobowiązany jest do systematycznych wizyt co najmniej raz w miesiącu, sprawdzających stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy przemocy w rodzinie.

Policjant ma prawo:
• zatrzymać osobę podejrzaną (na czas do 48 godzin) jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa, bądź nie można ustalić jej tożsamości (art. 244 §1 k.p.k.),
• zatrzymać osobę (na czas do 48 godzin) stwarzającą w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia,
• doprowadzić do izby wytrzeźwień, a w razie jej braku do jednostki Policji i pozostawić tam aż do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny osoby w stanie nietrzeźwości zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób.

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy:
• Nie zastanawiaj się, czy należy się mieszać w cudze sprawy – przemoc domowa to problem całego społeczeństwa, a w każdym poszczególnym przypadku od Twojej reakcji może zależeć czyjeś
zdrowie lub życie.
• Słuchaj uważnie osoby potrzebującej pomocy, spróbuj nie osądzać i nie obwiniać. Postaraj się wzbudzić jej zaufanie, nie naciskaj na zwierzenia.
• Wyjaśnij jej, że nie jest odpowiedzialna za przemoc. Nigdy nie usprawiedliwiaj sprawcy.
• Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Podziel się z nią informacjami, gdzie można uzyskać pomoc. Pomóż ofierze, jeśli musi iść do szpitala lub jeśli zdecydowała się powiadomić policję.

Mity i fakty na temat przemocy

Nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny.
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo zapobiec przestępstwu.

Jeśli kobieta jest bita, to znaczy, że na to zasługuje.
Nikt nie zasługuje na bicie ani na okrutne traktowanie.

Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady pobicia.
Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie.

Alkoholizm jest przyczyną przemocy.
Wielu mężczyzn jest agresywnych w stosunku do partnerki, gdy są trzeźwi. Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.

Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych.
Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia

Przemoc w rodzinie dotyczy wyłącznie niższych warstw społecznych.
Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Wsparcie prowadzonych działań:
Miasto Suwałki

Miś Usmich

Top