Misja i cele

Misją stowarzyszenia jest animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Otwierając ludzi na siebie nawzajem chcemy podnosić świadomość społeczną, a co za tym idzie współtworzyć świat bez podziałów na lepszych i gorszych.
Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności:
1. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: sprawiedliwość, prawda, wolność, tolerancja i przyjaźń,
2. wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety, seniorzy oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną,
3. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
4. upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne,
5. promowanie i wzmacnianie państwa prawa poprzez edukacje prawną i obywatelską,
6. upowszechnianie i wspieranie działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, 
7. upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego,
8. promocja i organizacja wolontariatu,
9. organizowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, zwierząt i zrównoważonego rozwoju, 
10. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
11. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
12. działanie na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
13. wspieranie nauki, edukacji i wychowania, 
14. promocja kultury i sztuki,
15. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
16. wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
17. wspomaganie obywateli w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
18. propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Top