Naszą misją jest animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Otwierając ludzi na siebie nawzajem chcemy podnosić świadomość społeczną, a co za tym idzie współtworzyć świat bez podziałów na lepszych i gorszych.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności:

  • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: sprawiedliwość, prawda, wolność, tolerancja i przyjaźń,
  • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety, seniorzy oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną,
  • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne
  • promowanie i wzmacnianie państwa prawa poprzez edukacje prawną i obywatelską,
  • upowszechnianie i wspieranie działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
  • upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • organizowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, zwierząt i zrównoważonego rozwoju,
  • propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki.