Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt. „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2022.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na:

Dostawę bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia,
środków czystości i higieny osobistej dla Centrum Aktywności Społecznej
PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt. „Okręgowy Ośrodek Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży” finansowanego ze środków
Funduszu Sprawiedliwości w roku 2022.

Rodzaj zamówienia – dostawy
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1. NAZWA I ADRES:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
Tel. (87) 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pryzmat.org.pl

2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organizacja pozarządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bonów
towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt.
„Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży”
finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2022.
1.1. Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Centrum Aktywności Społecznej
PRYZMAT w Suwałkach bonów towarowych pozwalających na zakup nimi odzieży,
bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej. Zamówienie dotyczy dostawy
500 sztuk bonów o nominale jednostkowym bonu 50,00 zł/szt.
Dostawa bonów zrealizowana ma być w jednej transzy.
Miejsce realizacji bonów towarowych winno obejmować placówki handlowe
zlokalizowane na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wraz z ofertą:
Oświadczenia o liczbie placówek handlowych, zlokalizowanych na terenie Polski oraz
województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (Załącznik Nr 3 do oferty)
akceptujących oferowane bony towarowe.
Bony opatrzone muszą być informacją o możliwości zakupu nimi wyłącznie
odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
1.4 CPV: 30.19.97.50-2.
1.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia
uzupełniającego jednak nie większego niż 50% wartości zamówienia
podstawowego.
2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Dostawa
podstawowa zrealizowana musi zostać nie później niż do 3 lutego 2022, ewentualna
dostawa uzupełniająca – nie dalej niż do 1 czerwca 2022.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. WADIUM
1.1. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia
wadium.
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– Wypełnione Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
– Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku według
formuły spełnia/nie spełnia.
2.3 Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
– Wypełnione Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
– Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku według
formuły spełnia/nie spełnia.
2.4 Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
– Wypełnione Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
– Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku według
formuły spełnia/nie spełnia.
2.5 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
– Wypełnione Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
– Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku według
formuły spełnia/nie spełnia.
2.6 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
– Wypełnione Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
– Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku według
formuły spełnia/nie spełnia.
3. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
3.1 Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.

3.2 Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia go z postępowania.
3.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE
OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub
usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć Oświadczenie o
liczbie placówek handlowych, zlokalizowanych na terenie Polski oraz Województwa
Podlaskiego (Załącznik Nr 3 do oferty) akceptujących oferowane bony towarowe.

SEKCJA IV: PROCEDURA
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2. KRYTERIA OCENY OFERT
2.1 Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
2.1.1 Cena – 70%
2.1.2 Liczba liczbie placówek handlowych, zlokalizowanych na terenie Polski –
10%
2.1.3 Liczba liczbie placówek handlowych, zlokalizowanych na terenie
województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – 20%
3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
3.1 Adres strony, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia oraz dokumentacja przetargowa:
www.pryzmat.org.pl/category/aktualnosci/
SIWZ uzyskać można także pod adresem: Centrum Aktywności Społecznej
PRYZMAT w Suwałkach, ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki.
4. Termin składania ofert: 26 stycznia 2022 r. godzina 11:00.
5. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania
ofert.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w
sytuacji rozwiązania umowy na przyznaną mu dotację z Funduszu
Sprawiedliwości.

Załączniki do zapytania:

ŁOM_Bony towarowe – ogłoszenie 2022
ŁOM_Bony towarowe – Formularze oferty i załącznikow CAS P-2020
Łomża_Bony towarowe – SWIZ 2022

Top