Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach

Projekt przewiduje wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej na terenie powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, sokólskiego oraz Miasta Suwałki.

 

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości – to miejsce, w którym świadczona jest bezpłatna pomoc doradcza oraz techniczna z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej oferty świadczonych usług.
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, www.pryzmat.org.pl

Inkubator zapewnia możliwość bezpłatnego skorzystania z zasobów lokalowych, technicznych i szerokiego spektrum informacji, w tym specjalistycznego doradztwa.

Oferujemy:

1.  Bezpłatne wsparcie doradcze (prawne, księgowe, finansowo-biznesowe i marketingowe) wspierające podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne, w tym:

 • Doradztwo prawne – w ramach, którego pomagamy:
  – udzielając porady prawnej i/lub opinii prawnych w zakresie działania podmiotu ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji itd.),
  – opracowując dokumenty prawne  podmiotów ekonomii społecznej m.in.: dokonanie zgłoszenia/zmian w KRS; opracowanie statutu podmiotu ekonomii społecznej; przygotowanie dokumentacji związanej z ubieganiem się o status organizacji pożytku publicznego; opracowanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników w organizacji; opracowanie dokumentacji związanej z wolontariatem; opracowanie polityki ochrony danych osobowych; zastrzeżenie znaku organizacji; opracowanie dokumentacji związanej z organizacją imprez, zgłoszenie, itp.
  – doradztwo w zakresie: prawa cywilnego, prawa pracy, środków ochrony prawnej, korzystania z praw autorskich, nadzoru i kontroli podmiotów ekonomii społecznej
  – inne w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania.
 •  Doradztwo księgowe w zakresie:
  – wdrażania polityki rachunkowości,
  – planu kont księgowych,
  – prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  – dokumentacji kadrowo-płacowej,
  – rocznego sprawozdania finansowego,
  – deklaracji podatkowych,
  – ewidencji VAT,
  – rozliczania umów cywilno-prawnych,
  – bilansu
  – rozliczania podróży służb
  – rozliczania dotacji
  – sprawozdań finansowych
 • Doradztwo finansowo-biznesowe w zakresie:
  – analizy dostępnych środków pomocowych na rozwój podmiotów ekonomii społecznej (środki UE, krajowe, inne zagraniczne, instytucje grantodawcze)
  – sporządzania dokumentów aplikacyjnych- biznes planów, wniosków i innych,
  – przygotowywania analiz ekonomicznych dla podmiotów ekonomii społecznej np. mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń,
  – analizy sytuacji ekonomicznej i finansowej podmiotu ekonomi społecznej,
  – rozliczania zrealizowanych projektów,
  – sprawozdawczości realizowanych projektów
 •  Doradztwo marketingowe w zakresie:
  – współpracy z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, biznesem oraz mediami,
  – efektywnych sposobów promocji podmiotów ekonomii społecznej,
  – wizualizacji instytucji (logo, strona internetowa, papier firmowy, wizytówki itp.),
  – reklamy i promocji,
  – współpracy z mediami,
  – komunikacji wewnętrznej,
  – skutecznych sposobów pozyskiwania sponsora,
  – zasad prowadzenia rozmów ze sponsorami,
  – budowania i funkcjonowania stron internetowych,
  – PR

 2. Bezpłatne wykorzystanie zasobów – lokalowych,technicznych i informacyjnych

 • Możliwość nieodpłatnego korzystania z:
  – zasobów lokalowych – pomieszczeń m.in. na organizowane spotkania, szkolenia, eventy itp.,
  – zasobów sprzętowych – stanowisk pracy wyposażonych
  – w sprzęt biurowy (z komputerów, drukarki, ksera, telefonu i Internetu).
  – wypożyczenia sprzętu,
  – aktualnych regulacji prawnych i wzorów dokumentów,
  – biblioteczki – publikacji dot. ekonomii społecznej oraz informacji na temat ekonomii społecznej w kraju i zagranicą

3. Pakiety usług specjalistycznych

 • Specjalistyczne usługi doradcze świadczone przez podmioty działające w poszczególnych branżach z zakresu: prawa, księgowości i marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej.

 

Wszystkie działania świadczone przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości są bezpłatne.

Top