Uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego projekt programu współpracy ministerstwa z organizacjami pozarządowymi

MS-
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT uczestniczyło w osobie Prezesa dr. Jarosława Ruszewskiego w pracach zespołu przygotowującego projekt programu współpracy ministerstwa z organizacjami pozarządowymi w ramach projektu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, którego efektem było wydane zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. w sprawie programu współpracy Ministra Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r.

Top