Szukamy pracowników

Szukamy pracowników

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

 

 1. Specjalista ds. Funduszu Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych

 

Miejsce pracy: Suwałki i obszar subregionu suwalskiego: (powiaty augustowski, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski i miasto Suwałki).

Do zakresu obowiązków będzie należała kompleksowa obsługa dotacji na działalność gospodarczą udzielanych w ramach projektu, w szczególności:

 • obsługa osób zainteresowanych założeniem, przystąpieniem lub zatrudnieniem w PS
 • organizacja naborów
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie
 • zapewnienie prawidłowego procesu rekrutacji oraz przyznawania wsparcia
 • układanie harmonogramów wsparcia
 • monitoring nowych miejsc pracy utworzonych ze wsparciem
 • rozliczanie przyznanych dotacji
 • wystawianie zaświadczeń ad pomocy.

 

Od kandydatów wymagamy:

 • wykształcenia wyższego
 • doświadczenia w zakresie rozliczania dotacji i realizacji projektów finansowanych z UE
 • znajomości przepisów z zakresu pomocy publicznej i funduszy UE
 • dokładności, terminowości, umiejętności pracy pod presją czasu oraz umiejętności komunikacyjnych
 • umiejętności technicznych (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.)
 • prawa jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

 • odbyte szkolenia lub kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, potwierdzone certyfikatami lub równoważnymi dokumentami z zakresu ekonomii społecznej, finansów i rachunkowości, ekonomii lub innymi z zakresu określonego stanowiska.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę w wymiarze ½ etatu lub umowy zlecenia w wymiarze 80 godzin w miesiącu (w zależności od decyzji zainteresowanego)
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • praca w kreatywnym zespole z możliwością rozwoju zawodowego

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • mile widziane rekomendacje/referencje.

 

Składanie dokumentów:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 12.2016 r. mailowo (skany) na adres pryzmat@pryzmat.org.pl lub złożenie osobiście w biurze CAS PRYZMAT w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91.
 • Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 1. Animator

Miejsce pracy: Suwałki i obszar subregionu suwalskiego: (powiaty augustowski, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski i miasto Suwałki).

Do zakresu obowiązków będzie tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym w szczególności:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze
 • inicjowanie i wspieranie powstania grup osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES i PS (przedsiębiorstw społecznych),
 • wymianę informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
 • budowanie lokalnych koalicji,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
 • stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

 

Od kandydatów wymagamy:

 • wykształcenia wyższego
 • minimum 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego i tworzenia partnerstw lokalnych.
 • łatwości nawiązywania kontaktów
 • dokładności, terminowości, umiejętności pracy pod presją czasu oraz umiejętności komunikacyjnych
 • umiejętności technicznych (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.)
 • prawa jazdy kat. B.

Doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami
 • doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym
 • osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych
 • osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych/regionalnych strategii rozwoju
 • dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe).

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę w wymiarze ½ etatu lub umowy zlecenia w wymiarze 80 godzin w miesiącu (w zależności od decyzji zainteresowanego)
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • praca w kreatywnym zespole z możliwością rozwoju zawodowego

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • mile widziane rekomendacje/referencje.

 

Składanie dokumentów:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 12.2016 r. mailowo (skany) na adres pryzmat@pryzmat.org.pl lub złożenie osobiście w biurze CAS PRYZMAT w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91.
 • Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 1. Kluczowy doradca

Miejsce pracy: Suwałki i obszar subregionu suwalskiego: (powiaty augustowski, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski i miasto Suwałki).

Do zakresu obowiązków będzie udzielanie zindywidualizowanego wsparcia dla osób i podmiotów korzystających z pomocy stowarzyszenia, w tym w szczególności:

 • inicjowanie tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych, tworzonych zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne, jak też funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
 • przygotowywanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój podmiotów ekonomii społecznej
 • rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań osób korzystających z wsparcia: identyfikacja potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania, przygotowywanie planu postępowania do potrzeb klientów, pomoc we wdrażaniu planu postępowania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.), monitorowanie wdrożenia planu działania itp.
 • współpracę z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej.

 

Od kandydatów wymagamy:

 • wykształcenia wyższego
 • minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej
 • łatwości nawiązywania kontaktów
 • dokładności, terminowości, umiejętności pracy pod presją czasu oraz umiejętności komunikacyjnych
 • umiejętności technicznych (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.)
 • prawa jazdy kat. B

Doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami
 • doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym
 • dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe).

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę w wymiarze ½ etatu lub umowy zlecenia w wymiarze 80 godzin w miesiącu (w zależności od decyzji zainteresowanego)
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • praca w kreatywnym zespole z możliwością rozwoju zawodowego

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • mile widziane rekomendacje/referencje.

 

Składanie dokumentów:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 12.2016 r. mailowo (skany) na adres pryzmat@pryzmat.org.pl lub złożenie osobiście w biurze CAS PRYZMAT w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91.
 • Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Informacje dodatkowe:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

 1. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki

Tel. 87 565 02 58

www.pryzmat.org.pl

 

Top