PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO, NUMER NABORU: XI/WP/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej przedłuża XI nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami  do 19 grudnia 2018 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – Nabór wniosków na wsparcie pomostowe nr XI/WP/2018” oraz wskazaniem nazwy instytucji oraz adresu.

REGULAMIN_WSPARCIE_POMOSTOWE_PCWES
ZAŁ_1_WNIOSEK_O_PODSTAWOWE_WSPARCIE_POMOSTOWE
Załacznik_3_Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków
Załacznik_4_Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Załacznik_5_Karta_oceny_formalno_merytorycznej
Kopia Załacznik__11_Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Top