Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi

Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT od maja 2015 r. jest Członkiem Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi

Sieć skupia organizacje, które w prowadzonej działalności pomagają w tym zakresie wszystkim zainteresowanym. Aktualnie uczestniczymy w spotkaniach i profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez La Stradę – Fundację Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, która jest Liderem Sieci oraz świadczymy usługi poradnicze.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 115 § 22 kodeksu karnego:

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

1) przemocy lub groźby bezprawnej,

2) uprowadzenia,

3) podstępu,

4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,

6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

– w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6.

Ofiarą handlu ludźmi może zostać KAŻDY.

Top