OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Dostawa bonów żywnościowych dla CAS PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt.: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ełku”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  na: Dostawa bonów żywnościowych dla CAS PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt.: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ełku”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

na:

Dostawa bonów żywnościowych dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt.: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ełku” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2020.

 

Rodzaj zamówienia – dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. NAZWA I ADRES:

 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach

Ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki

Tel. (87) 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pryzmat.org.pl

 1. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organizacja pozarządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bonów żywnościowych dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt.: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ełku” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2020.

1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy.

1.3.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach bonów żywnościowych pozwalających na zakup nimi żywności. Zamówienie dotyczy dostawy 1500 sztuk bonów o nominale jednostkowym bonu 10,00 zł/szt.

Dostawa bonów zrealizowana ma być w jednej transzy.

Miejsce realizacji bonów towarowych winno obejmować placówki handlowe zlokalizowane na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Termin ważności bonów – 30.06.2021.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wraz z ofertą: Oświadczenia o liczbie placówek handlowych, zlokalizowanych na terenie Polski oraz województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (Załącznik Nr 3 do oferty) akceptujących oferowane bony żywnościowe.

Bony opatrzone muszą być informacją o zakazie kupowania nimi alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

1.4 CPV: 30.19.97.50-2.

1.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego jednak nie większego niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

 

 1. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Dostawa podstawowa zrealizowana musi zostać nie później niż do 30 stycznia 2020, ewentualna dostawa uzupełniająca – nie dalej niż do 1 czerwca 2020.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. WADIUM

1.1. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– Wypełnione Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

– Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku według formuły spełnia/nie spełnia.

2.3 Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– Wypełnione Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

– Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku według formuły spełnia/nie spełnia.

2.4 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– Wypełnione Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

– Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku według formuły spełnia/nie spełnia.

2.5 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– Wypełnione Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

– Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku według formuły spełnia/nie spełnia.

2.6 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– Wypełnione Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

– Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku według formuły spełnia/nie spełnia.

 1. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

3.1 Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3.2 Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia go z postępowania.

3.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 1. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć Oświadczenie o liczbie placówek handlowych, zlokalizowanych na terenie Polski oraz Województwa Podlaskiego (Załącznik Nr 3 do oferty) akceptujących oferowane bony żywnościowe.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

2.1 Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

2.1.1 Cena – 70%

2.1.2 Liczba liczbie placówek handlowych, zlokalizowanych na terenie Polski – 10%

2.1.3 Liczba liczbie placówek handlowych, zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego– 20%

 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

3.1 Adres strony, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacja przetargowa: http://pryzmat.org.pl/category/aktualnosci/

SIWZ uzyskać można także pod adresem: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki.

 1. Termin składania ofert: 23 stycznia 2020 r. Godzina 13:00.
 2. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji rozwiązania umowy na przyznaną mu dotację z Funduszu Sprawiedliwości.

Bony żywniościowe – Formularze oferty i załączników

Bony żywnościowe – ogłoszenie.

Bony żywnościowe – SWIZ

Top