NABÓR WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH – III RUNDA

NABÓR WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH – III RUNDA

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór w ramach III rundy dotacyjnej skierowanej do instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych tworzonych wyłącznie przez osoby prawne.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Środków Finansowych (Dotacji) w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Instytucje zainteresowane udziałem w naborze składają w terminie od 7 do 17 listopada 2017 roku następujące dokumenty:

WNIOSEK REKRUTACYJNY do udziału w ścieżce dotacyjnej na utworzenie miejsc pracy w nowopowstającym przedsiębiorstwie społecznym tworzonym przez osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, przedsiębiorstwa społeczne) w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” wraz z załącznikami:
W przypadku nowotworzonego przedsiębiorstwa społecznego:

  1. Formularz rekrutacyjny do udziału w ścieżce dotacyjnej dla instytucji
  2. Opis przedsięwzięcia planowanego w ramach przedsiębiorstwa społecznego

a także w przypadku przedsiębiorstw społecznych wskazujących osoby do zatrudnienia należy przedłożyć:

  1. Formularze rekrutacyjne do udziału w ścieżce dotacyjnej dla osób fizycznych (oddzielnie dla każdej osoby z grupy inicjatywnej)
  2. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (oddzielnie dla każdej osoby z grupy inicjatywnej)
  3. Zaświadczenia i dokumenty potwierdzające status danej osoby i przynależność do grupy docelowej (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla osób fizycznych)
  4. Kserokopie dowodów osobistych członków grupy inicjatywnej

 

Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES – Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – rekrutacja/nabór” (imię nazwisko lub nazwa instytucji, adres zamieszkania/adres instytucji).
W przypadku problemów z wypełnieniem formularzy zachęcamy do kontaktu pod nr. telefonu 87 565 02 58.

Ogłoszenie o naborze III RUNDA
WNIOSEK REKRUTACYJNY
KARTA ZGŁOSZENIA OSOBY PRAWNEJ
Formularz opis przedsięwzięcia PS

Top