NABÓR WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH – I RUNDA

NABÓR WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH – I RUNDA

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór w ramach I rundy dotacyjnej skierowanej do osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Środków Finansowych (Dotacji) w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w naborze składają w terminie od 4 do 14 września 2017 roku następujące dokumenty:

WNIOSEK REKRUTACYJNY do udziału w ścieżce dotacyjnej na utworzenie miejsc/a pracy w funkcjonującym lub nowopowstającym przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” wraz z załącznikami:

W przypadku nowotworzonego przedsiębiorstwa społecznego:
1. Formularze rekrutacyjne do udziału w ścieżce dotacyjnej dla osób fizycznych (oddzielnie dla każdej osoby z grupy inicjatywnej)
2. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (oddzielnie dla każdej osoby z grupy inicjatywnej)
3. Zaświadczenia i dokumenty potwierdzające status danej osoby i przynależność do grupy docelowej (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla osób fizycznych)
4. Kserokopie dowodów osobistych członków grupy inicjatywnej
5. Opis przedsięwzięcia planowanego w ramach przedsiębiorstwa społecznego
W przypadku istniejących podmiotów ekonomii społecznej:
1. Formularz rekrutacyjny do udziału w ścieżce dotacyjnej dla instytucji
2. Formularze rekrutacyjne do udziału w ścieżce dotacyjnej dla osób fizycznych (oddzielnie dla każdej przyłączanej osoby)
3. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (oddzielnie dla każdej osoby)
4. Zaświadczenia i dokumenty potwierdzające status danej osoby i przynależność do grupy docelowej (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla osób fizycznych)
5. Kserokopie dowodów osobistych osób przyłączanych do PS
6. Opis przedsięwzięcia planowanego w ramach przedsiębiorstwa społecznego
7. Statut podmiotu, KRS i/lub inne dokumenty potwierdzające status podmiotu (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla instytucji)
8. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis
Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – rekrutacja/nabór” (imię nazwisko lub nazwa instytucji, adres zamieszkania/adres instytucji).
W przypadku problemów z wypełnieniem formularzy zachęcamy do kontaktu pod nr. telefonu 087 565 02 58

Ogłoszenie o naborze I RUNDA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ PCWES_01.09.2017

WNIOSEK REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY INSTYTUCJA

FORMULARZ REKRUTACYJNY OSOBA FIZYCZNA do udziału w cieżce dotacyjnej

Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie de minimis

Formularz opis przedsięwzięcia PS

 

Top