NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: V/WP/2018

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: V/WP/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 25 do 29 czerwca 2018 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – Nabór wniosków na wsparcie pomostowe nr V/WP/2018” oraz wskazaniem nazwy instytucji oraz adresu.

REGULAMIN_WSPARCIE_POMOSTOWE_PCWES

ZAŁ_1_WNIOSEK_O_PODSTAWOWE_WSPARCIE_POMOSTOWE

Załącznik__11_Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Załącznik_3_Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków

Załącznik_4_Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik_5_Karta_oceny_formalno_merytorycznej

Ogłoszenie-o-naborze_wsparcie_pomostowe_V_NABÓR

Lista rankingowa wniosków-Nabór nr V_WP_2018

Top