NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: IX/WP/2018

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: IX/WP/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza IX nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 19 do 26 października 2018 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – Nabór wniosków na wsparcie pomostowe nr IX/WP/2018” oraz wskazaniem nazwy instytucji oraz adresu.

ZAŁ_1_WNIOSEK_O_PODSTAWOWE_WSPARCIE_POMOSTOWE
Załącznik_3_Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków
Załącznik_4_Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik_5_Karta_oceny_formalno_merytorycznej
ZAŁ_1_WNIOSEK_O_PODSTAWOWE_WSPARCIE_POMOSTOWE
REGULAMIN_WSPARCIE_POMOSTOWE_PCWES

Top