NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: IV/WP/2018

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: IV/WP/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 14 do 30 maja 2018 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – Nabór wniosków na wsparcie pomostowe nr IV/WP/2018” oraz wskazaniem nazwy instytucji oraz adresu.

 

Ogłoszenie o naborze wsparcie pomostowe IV NABÓR
REGULAMIN_WSPARCIE_POMOSTOWE_PCWES
ZAŁ_1_WNIOSEK_O_PODSTAWOWE_WSPARCIE_POMOSTOWE
Załącznik__11_Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis
Załącznik_3_Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków
Załącznik_4_Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik_5_Karta_oceny_formalno_merytorycznej

Lista rankingowa wniosków-Nabór nr IV_WP_2018

Top