NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA DOTACYJNEGO NUMER NABORU: 4/2018

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA DOTACYJNEGO NUMER NABORU: 4/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza IV nabór wniosków dotacyjnych skierowany do instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych uczestniczących
w organizowanych rundach rekrutacyjnych.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Środków Finansowych (Dotacji) w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 22 października do 05 listopada 2018 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – Nabór wniosków dotacyjnych nr 4/2018” oraz wskazaniem nazwy instytucji oraz adresu.

ZAŁ_1_WNIOSEK_O_DOTACJE
ZAŁ_2_a_Formularz_BiznesPlan
ZAŁ_3_HARMONOGRAM_RZECZOWO_FINANSOWY
ZAŁ_4_ZESTAWIENIE_AKTYWÓW
ZAŁ_6A_oświadczenie_Beneficjenta
ZAŁ_6B_oświadczenie_Osoby_Prawnej
ZAŁ_10_karta_oceny_formalnej_PCWES
ZAŁ_11_karta_oceny_PCWES

Top