NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO, NUMER NABORU: IV/PWP/2019

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO, NUMER NABORU: IV/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza VI nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 06 do 13 maja 2019 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – Nabór wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe nr IV/PWP/2019” oraz wskazaniem nazwy instytucji oraz adresu.

REGULAMIN_WSPARCIE_POMOSTOWE_PCWES
ZAŁ_1_WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻONE_WSPARCIE_POMOSTOWE
Załacznik__11_Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis
Załacznik_3_Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków
Załacznik_4_Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Załacznik_6_Karta_oceny_formalnej

Top