NABÓR WNIOSKÓW DOTACYJNYCH – NUMER NABORU: 2/2018

NABÓR WNIOSKÓW DOTACYJNYCH – NUMER NABORU: 2/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza IV nabór wniosków dotacyjnych skierowany do osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych uczestniczących w organizowanych rundach rekrutacyjnych.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Środków Finansowych (Dotacji) w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 1 do 12 lutego 2018 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – Nabór wniosków dotacyjnych nr 2/2018” oraz wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy instytucji, adresu zamieszkania/adresu instytucji.

Zał. 1 WNIOSEK O DOTACJE
Zał. 2a BIZNESPLAN
Zał. 3 HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
Zał. 4 ZESTAWIENIE AKTYWÓW
Zał. 5 Oświadczenie VAT
Zał. 6A Oświadczenie Beneficjenta
ZAŁ 6B Oświadczenie Osoby Prawnej
ZAŁ 10 Karta oceny formalnej
ZAŁ 11 Karta oceny
Ogłoszenie o naborze
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Top