NABÓR WNIOSKÓW DOTACYJNYCH – NUMER NABORU: 2/2017

NABÓR WNIOSKÓW DOTACYJNYCH – NUMER NABORU: 2/2017

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza II nabór wniosków dotacyjnych skierowany do osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych uczestniczących w organizowanych rundach rekrutacyjnych.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Środków Finansowych (Dotacji) w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 4 do 18 grudnia 2017 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – Nabór wniosków dotacyjnych nr 2/2017” oraz wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy instytucji, adresu zamieszkania/adresu instytucji.

UWAGA: Nastąpiła aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej w stosunku do poprzedniego naboru.
ZAŁ. 1 WNIOSEK O DOTACJE
ZAŁ 2a BIZNESPLAN
ZAŁ 3 HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
ZAŁ 4 ZESTAWIENIE AKTYWÓW
ZAŁ 5 oświadczenie VAT
ZAŁ 6A oświadczenie Beneficjenta
ZAŁ 10 karta oceny formalnej
ZAŁ 11 karta oceny
Ogłoszenie o naborze II NABÓR
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Top