NABÓR WNIOSKÓW DOTACYJNYCH-NUMER NABORU: 1/2017

NABÓR WNIOSKÓW DOTACYJNYCH-NUMER NABORU: 1/2017

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza I nabór wniosków dotacyjnych skierowany do osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych uczestniczących w I rundzie rekrutacyjnej.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Środków Finansowych (Dotacji) w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 8 do 17 listopada 2017 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – Nabór wniosków dotacyjnych nr 1/2017” oraz wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy instytucji, adresu zamieszkania/adresu instytucji.

UWAGA!!! Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej informuje, iż z uwagi na aktualizację formularzy (dotyczy załącznika nr 3 oraz załącznika nr 4) wydłuża termin składania wniosków dotacyjnych w ramach I naboru wniosków dotacyjnych skierowany do osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych uczestniczących w I rundzie rekrutacyjnej.

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 20 listopada 2017 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – Nabór wniosków dotacyjnych nr 1/2017” oraz wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy instytucji, adresu zamieszkania/adresu instytucji.

Ogłoszenie o naborze I NABÓR
ZAŁ 1 WNIOSEK O DOTACJE
ZAŁ 2a BIZNESPLAN PCWES
ZAŁ. 5 oświadczenie VAT
ZAŁ 6A oświadczenie Beneficjenta
ZAŁ. 10 karta oceny formalnej
ZAŁ. 11 karta oceny merytorycznej
ZAŁ 3 HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
ZAŁ 4 ZESTAWIENIE AKTYWÓW
Umowa o przyznanie dotacji
Ogłoszenie o wydłużeniu naboru I NABÓR-1

 

 

Top